Pracovní skupiny/setkávání

 

 Přehled konání pracovních skupin/setkávání najdete zde

 

Dokumenty a výstupy z pracovních skupin:

 

 

 

Aktéry přímo zapojenými do tvorby MAP jsou mateřské a základní školy, organizace neformálního a zájmového vzdělávání a zřizovatelé škol. Zástupci těchto skupin aktérů tvoří jednotlivé pracovní skupiny.

Projekt má v rámci aktivit ustanoveny následující pracovní skupiny:

Rovné příležitosti, členy jsou zástupci zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů). Pracovní skupina řeší rovné příležitosti a přechody ve vzdělávání (například: MŠ/ZŠ; první a druhý stupeň ZŠ; ZŠ /SŠ; ZŠ/víceletá gymnázia). Zpracovává návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání.
Matematická gramotnost, členy jsou především učitelé matematiky a lektoři dalšího vzdělávání a dalších organizací.  
Čtenářská gramotnost, členy jsou ředitelé škol, učitelé českého jazyka, zástupci vzdělávacích institucí. Tyto dvě pracovní skupiny se zaměřují především na koordinaci aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílení zkušeností při plánování aktivit spolupráce pro posun v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.
Financování, členy jsou zástupci obcí v území (především zřizovatelé), ředitelé škol (nebo jejich delegovaní zástupci) a odborníci. Úkolem pracovní skupiny financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit pracovními skupinami. Podporuje také školy v oblasti poradenství a administrativně správního servisu.

Každá pracovní skupina se schází minimálně čtyřikrát ročně, má svého odborné garanta, kterým je člen realizačního týmu MAP, dva vedoucí a odborníka pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. V pracovních skupinách jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Vedle povinných pracovních skupin se schází i volitelné oborové pracovní skupiny na úrovni ředitelů škol, zřizovatelů, výchovných a kariérových poradců, školských rad, vedoucích předmětových komisí, vychovatelů družin, asistentů, kuchařek apod. či podle tématu např. odpovědná škola, cizí jazyky (CLIL), polytechnika/enviromentální výchova, kariérové poradenství/podnikavost, regionální identita, výchova k demokracii. Témata zohledňují především identifikované priority ve vzdělávání v území a zároveň reflektují i problematiku zájmového a neformálního vzdělávání.