Pracovní skupiny/setkávání

 

 Přehled konání pracovních skupin/setkávání najdete zde

 

Seznam LÍDRŮ PS

 

Dokumenty a výstupy z pracovních skupin:

 

 

 

Aktéry přímo zapojenými do tvorby MAP jsou mateřské a základní školy, organizace neformálního a zájmového vzdělávání a zřizovatelé škol. Zástupci těchto skupin aktérů tvoří jednotlivé pracovní skupiny.

Projekt má v rámci aktivit ustanoveny následující pracovní skupiny:

PS Financování

bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV. PS bude rovnoměrně složena ze
zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a
odborníků. Výstupy z jednání předkládá PS formou doporučení ŘV. Cílem PS je navrhnout, jakým
způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP a akčních plánů. PS bude
zapojeným partnerům v MAP zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních
titulech/výzvách v oblasti vzdělávání, pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority
zřizovatelů a škol atd.


PS Didaktické formy

V rámci činnosti PS bude docházet k výměně zkušeností a odborných znalostí o moderních
didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí
dětí a žáků. Budou identifikováni místní lídři/experti v dané oblasti, dojde k jejich zapojení do práce PS
a dalších aktivit v území. PS se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území
a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracovat s PS pro financování.

PS Rovné příležitosti
Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně
vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a
uvnitř škol. PS posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou
rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis
příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS
bude rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pg. pracovníků, pracovníků s dětmi a
mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s
potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů).

PS Gramotnosti

V rámci činnosti PS bude docházet ke sdílení zkušeností a odborných znalostí na čtenářskou a
matematickou pregramotnost a gramotnost.


Ze všech skupin:
Setkání PS bude nejméně 4x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od
zahájení fyzické realizace projektu); pouze v případě kratšího období bude poměrně krácen počet
setkání na nejméně 1 za 3 po sobě jdoucí měsíce, setkání bude realizováno prezenčně, v
odůvodněných případech hybridně/online. Z každého jednání bude pořizován zápis a prezenční
listina. Pokud to bude účelné, bude setkání pracovních skupin fungujících v rámci projektu realizováno
jako společné. Výstupy: seznam realizovaných jednání PS; zápisy a prezenční listiny z jednání PS;
návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání.

Dále probíhají neformální setkávání oborová či na témata k různým dílčím aktuálním tématům, (např. cizí jazyky, kariéroví poradci, družiny a školní kluby, ředitelé mateřských škol, ředitelé základních škol, zřizovatelé, žákovské samosprávy a školní parlamenty či EVVO, nově je zájem o setkávání psychologů, příp. další dle aktuálních potřeb).