Řídící výbor

 Přehled akcí Řídícího výboru najdete zde

 

1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP OP JAK proběhlo 4.12.2023 - prezentace, zápis

Materiály k projednání/Přílohy zápisu

1.    Pozvánka na 1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov OP JAK
2.    Prezenční listina Řídícího výboru ze dne 4. 12. 2023
3.    Složení Řídícího výboru
4.    Statut Řídícího výboru
5.    Jednací řád Řídícího výboru
6.    Seznam pracovních skupin a jejich členů
7.    „Řízení procesu MAP“
8.    Komunikační plán
9.    Evaluace projektu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. řádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 04. 10. 2023 prezentacezápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu: 

1. Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 4. 10. 2023

2. Tabulky investičních priorit bez přímé vazby na IROP - Mateřské školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP III:

Ustavující setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo online 2. 2. 2022, hlasování formou per rollam - prezentace, zápis

Mimořádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo online 28. 4. 2022, hlasování formou per rollam - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Materiály pro iniciátory Okresních Partnerství (v elektronické podobě):
       a)    Výstupní publikace z 1.roku
       b)    Prezentace “Okresní partnerství ve zkratce”
       c)    Vzor memoranda o OP - editovatelná verze
       d)    Vzor pověření jednat o OP jménem organizace
       e)    Vzor Lodního deníku OP (každé OP má svůj vlastní soubor)
       f)     Schválené indikátory P2030+
       g)    Mapavzdelavani.cz

--------------------------

2. řádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 14. 9. 2022 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 14. 9. 2022
2.    Roční akční plán pro školní rok 2022/2023 - aktualizovaný dokument k 14. 9. 2022

--------------------------

3. řádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 22. 3. 2023 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1.    Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 22. 3. 2023
2.    Tabulky investičních priorit do IROP - Mateřské školy; Základní školy; Neformální a zájmové vzdělávání

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádné setkání Řídícího výboru MAP III proběhlo 27. 6. 2023 - prezentace, zápis
Materiály k projednání/Přílohy zápisu:
1. 
Akční plán pro roky 2023, 2024 a 2025
2.  Finální dokument MAP k 27. 6. 2023 - část strategická, část analytická, část implementační
3.  Evaluační plán projektu MAP
4.  Závěrečná evaluační zpráva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut Řídícího výboru MAP III
Jednací řád Řídícího výboru MAP III
Seznam pracovních skupin MAP III
Komunikační plán - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Identifikace dotčené veřejnosti - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Implementační část - aktualizovaný dokument k 9.2.2022
Strategický rámec - aktualizovaný dokument k 9.2.2022

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

Řídící výbor, který je složen dle metodiky z řad reprezentativních zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, má 16 subjektů (29 členů). Jedná se o zástupce realizačního týmu projektu, zástupce zřizovatelů škol, zástupce vedení škol, zástupce učitelů, zástupce školních družin a klubů, zástupce základních uměleckých škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce KAP, zástupci rodičů, zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce ITI a zástupce místních akčních skupin, zástupce NPI ČR, zástupce pedagogicko-psychologické poradny, zástupce mikroregionů a zástupce sociálních služeb.

Řídící výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP II:

Ustavující setkání Řídícího výboru MAP II proběhlo 20.9.2018 formou per rollam - zápis

Druhé setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.12.2018 - zápis

Třetí setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.6.2019 - zápis

Čtvrté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 12.12.2019 - zápis

Páté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 11.6.2020 - zápis

Šesté setkání Řídícího výboru proběhlo formou per rollam dne 21.1.2021 - zápis

Sedmé setkání Řídícího výboru proběhlo dne 21.7.2021 - zápis
 

Statut řídícího výboru MAP II.

Jednací řád řídícího výboru MAP II.