Řídící výbor

 

 Přehled akcí řídícího výboru najdete zde

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

Řídící výbor, který je složen dle metodiky z řad reprezentativních zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, má 16 subjektů (29 členů). Jedná se o zástupce realizátora projektu, zástupce zřizovatelů škol, zástupce vedení škol, zástupce učitelů, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce základních uměleckých škol, zástupce KAP, zástupci rodičů a místních akčních skupin, zástupce lokálního konzultanta, zástupce SRP, zástupce ze školních družin a klubů, zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce pedagogicko-psychologické poradny, zástupce mikroregionů a zástupce sociálních služeb.

Řídící výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

 

Ustavující setkání řídícího výboru MAP II proběhlo 20.9.2018 formou per rollam - zápis

Další setkání Řídícího výboru MAP II. se uskutečnila formou řízeného pracovního jednání:

Druhé setkání Řídícího výboru proběhlo dne 13.12.2018 v MěKS Tišnov - zápis

Třetí setkání Řídícího výboru proběhlo 13.6.2019 v MěKS Tišnov - zápis

 

Statut řídícího výboru MAP II.

Jednací řád řídícího výboru MAP II.