O projektu

Od 1.7.2021 realizujeme na Tišnovsku projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání Tišnov III, který navazuje na předcházející MAP II a MAP I.

Projekt MAP rozvoje vzdělávání řeší aktualizaci dokumentu Místní akční plán a financování opatření naplánovaných v rámci implementace akčního plánu. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání dětí v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov a budování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. To znamená společné informování, vzdělávání, plánování a sílení partnerských aktivit v území směřujících  k plnění priorit a cílů stanovených ve strategické části MAP, řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Nezbytnými aktivitami projektu jsou jeho řízení, monitoring a evaluace.

Nositelem projektu je město Tišnov. Na území ORP Tišnov působí 31 mateřských, základních škol a uměleckých škol (včetně školy praktické a komunitní), všechny školy se do projektu zapojily.

Dílčí cíle MAP:

  • Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního  plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
  • Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli - orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání
  • Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
  • Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností; zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Hlavní postavou je pedagogický pracovník, který se vzdělává, učí se mentoringu, síťuje se a sdílí své zkušenosti s dalšími pedagogy. Spolupracuje s ostatními školami i organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání (knihovny, ZUŠ, SVČ, muzea, zařízení zřizovaná NNO...) především v rozvoji gramotností (čtenářské a matematické) a klíčových kompetencí u dětí a žáků.

Dalším záměrem projektu je rozvinutí aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, začleňování místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního vzdělávání pro každého žáka), zlepšení spolupráce s veřejností, rodiči, zřizovateli a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Výběr témat MAP pro území SO ORP Tišnov proběhl v rámci jednání pracovních skupin MAP I a byly vymezeny 3 prioritní oblasti.

Hlavním přínosem realizace MAP III a navazujícího MAP III je udržení systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Tišnov. Projektem MAP I iniciovaná partnerství totiž napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže (neformální a zájmové vzdělávání). Jak zkvalitnění vzdělávání, tak obohacení služeb na podporu vzdělávání jsou považovány za důležité změny v důsledku realizace projektu. Projektem provedená identifikace dobré praxe na školách a následné její sdílení posílí kompetence a činnosti místních lídrů a aktérů ve vzdělávání. Za další očekávanou změnu je považováno zintenzivnění spolupráce mezi aktéry ve vzdělání působících v území, které povede k aktivizaci jejich vnitřního potenciálu a naplnění jejich vize a poslání.
Hlavní změnou MAP II i MAP IIII je přiblížit se k Vizi vzdělávání v ORP Tišnov do roku 2023.
Všechny děti a všichni žáci Tišnovska mají zajištěn přístup ke kvalitním vzdělávacím příležitostem. Vzdělávání se opírá o propojení výuky s praxí, podporu vlastní volby a odpovědnosti za sebe a za svoji volbu a učení formou zážitku rozvíjející základní gramotnosti a klíčové kompetence dětí a žáků potřebné pro život v 21. století.
Kvalitní vzdělávání využívá výhod partnerství a spolupráce škol, rodin, dalších vzdělávacích i kulturněosvětových organizací. Jsou sdíleny zkušenosti osob zapojených do výchovy a vzdělávání včetně samotných dětí a žáků. Sdíleny jsou také lidské a prostorové kapacity organizací zabývajících se vzděláváním na Tišnovsku. Vzdělávací organizace respektují a podporují výchovně-vzdělávací funkci rodiny a spolupracují s rodiči jako se svými partnery.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
V projektu MAP II byly realizovány 4 povinné aktivity: řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP a implementace MAP. V projektu MAP III jsou realizovány 3 povinné aktivity: řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace a monitoring MAP

Cílem klíčové aktivity Řízení projektu je nastavit předem postupy řízeníprojektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. Skládá se z realizačního, administrativního a odborného týmu.

V aktivitě Rozvoj a aktualizace MAP bude aktualizováno složení Řídícího výboru MAP, dále dojde k aktualizaci organizační struktury. Organizační struktura zahrnuje realizační tým MAP, Řídící výbor MAP a pracovní skupiny. Vzniknou povinné i volitelné pracovní skupiny, bude zpracován komunikační plán a dojde k aktualizaci všech částí dokumentu MAP. Bude probíhat podpora škol ve strategickém plánování škol a při společném plánování v území i rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán. Bude se spolupracovat se SRPem i dalšími projekty IPs, IPo koncepčními, budou se nadále konat aktivity na budování znalostních kapacit, tedy vzdělávací akce nově i pro rodiče a Řídící výbor i na témata inkluze.

Cílem aktivity Evaluace a monitoring je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit a implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů a zpracování sebeevaluačních zpráv.