Implementace

V rámci MAP OP JAK bude podpořena implementace opatření uvedených v akčních plánech na roky 2024 a 2025, které byly pro dané území vytvořeny v předchozím období a které jsou plně v souladu s aktuálním MAP, resp. Strategickým rámcem MAP do roku 2025.

Hlavními tématy máme formativní přístup metodami profesních učících se komunit, dále wellbeing a zdravý pohyb ve školách, soutěže, festivaly, dotazníkové šetření, výjezdy škol a vzdělávání. Podrobný popis aktivity (tj. popis jednotlivých implementačních aktivit, vazeb na SR MAP do roku 2025, vazeb na jednotlivé akční plány, cílové skupiny atp.) zpracováváme do povinné přílohy Implementace akčních plánů. Výstupy popisujeme do přílohy Přehled výstupů klíčových aktivit.

Proběhnou minimálně tři vzdělávací aktivity/akce během 12 po sobě jdoucích měsících pro cílovou skupinu děti, žáci ZŠ nebo děti a žáci a minimálně tři vzdělávací aktivity/akce během pro pracovníky ve vzdělávání budou realizovány moderní didaktickou formou.
Podporujeme opatření a aktivity, které přispějí ke zvýšení povědomí o vzdělávacích zdrojích
vytvořených v OPVVV a OPJAK, vybíráme primárně zdroje systemizované v IPs Podpora kurikulární práce škol u pedagogických pracovníků škol (NPI - Kurikulum, IDZ - VIM, JCMM) a k uplatnění těchto vzdělávacích zdrojů ve výuce na školách.