Druhý krok - materiály

 

DRUHÝ KROK - Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí dětí předškolního a mladšího školního věku

Program klade důraz na pochopení emocí a správné zacházení s nimi, na vyjádření emocí společensky akceptovatelným způsobem, na konstruktivní řešení sociálních situací a na morální prosociální jednání. Program vychází z předpokladu, že emoce, myšlení a chování se navzájem ovlivňují.

• umět uplatňovat teoretické a praktické poznatky o sociálně-emocionálním učení, prevenci násilí a rozvoji multikulturní tolerance žáků v edukačním procesu MŠ, ZŠ a dalších školských zařízení

• umět řídit proces primární prevence a rané intervence násilí ve školách a školských zařízeních

• umět si připravit, modifikovat a řídit preventivní, diagnostickou a intervenční práci ve škole nebo školském zařízení v souvislosti s uplatňováním učební pomůcky a výchovně preventivního programu Druhý krok

• umět vytvořit plán a program na rozvoj psychologických aspektů edukačního procesu ve škole a školském zařízení s důrazem na mentální zdraví žáků

Sociální a emocionální zručnosti jsou důležité pro zdravý vývin dítěte. Empatie, regulace emocí a správné řešení problémů v mezilidských vztazích pozitivně ovlivňují školní výsledky dítěte a později mají vliv i na jeho pracovní úspěchy.

Materiály Druhý krok pro MŠ i ZŠ jsou možné k zapůjčení. Kontaktujte nás na našich emailových adresách či telefonních číslech.
Váš tým MAP Tišnovsko