Řídící výbor

 Přehled akcí řídícího výboru najdete zde

 

Materiály k ustavujícímu jednání Řídícího výboru MAP III, 2. 2. 2022:

Statut Řídícího výboru MAP III
Jednací řád Řídícího výboru MAP III
Složení Řídícího výboru MAP III
Komunikační plán
Identifikace dotčené veřejnosti
Implementační část MAP
Strategický rámec MAP k 2. 2. 2022
Seznam pracovních skupin a jejich členů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP III:

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Tišnov. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

Řídící výbor, který je složen dle metodiky z řad reprezentativních zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, má 16 subjektů (30 členů). Jedná se o zástupce realizačního týmu projektu, zástupce zřizovatelů škol, zástupce vedení škol, zástupce učitelů, zástupce školních družin a klubů, zástupce základních uměleckých škol, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce KAP, zástupci rodičů, zástupce obcí, které nezřizují školu, zástupce ITI a zástupce místních akčních skupin, zástupce NPI ČR, zástupce pedagogicko-psychologické poradny, zástupce mikroregionů a zástupce sociálních služeb.

Řídící výbor si volí svého předsedu. Na svém prvním jednání projednal a schválil Statut a Jednací řád.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řídící výbor MAP II:

Ustavující setkání řídícího výboru MAP II proběhlo 20.9.2018 formou per rollam - zápis

Druhé setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.12.2018 - zápis

Třetí setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 13.6.2019 - zápis

Čtvrté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 12.12.2019 - zápis

Páté setkání Řídícího výboru proběhlo formou řízeného pracovního jednání dne 11.6.2020 - zápis

Šesté setkání Řídícího výboru proběhlo formou per rollam dne 21.1.2021 - zápis

Sedmé setkání Řídícího výboru proběhne dne 21.7.2021 - zápis
Přílohy zápisu:
1.    Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II.
2.    Prezenční listina Řídícího výboru z 21. 07. 2021
3.    Seznam pracovních skupin (lídrů) - PS povinné, PS oborové/tematické
4.    Aktualizovaný Strategický rámec k 21. 7. 2021
5.    Aktualizovaný Roční akční plán k 21. 7. 2021
6.    Aktualizovaný finální MAP (finální soubor dokumentů) k 21. 7. 2021
7.    Závěrečná sebehodnotící zpráva (7/2020 – 6/2021)
8.    Zápisy z Minikonference ředitelů 17. 5. 2021 - Rovné příležitosti MŠ, Rovné příležitosti ZŠ, Distanční výuka a nové metody

 

Statut řídícího výboru MAP II.

Jednací řád řídícího výboru MAP II.