O projektu

Od 1.12.2023 realizujeme na Tišnovsku projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání OP JAK, který navazuje na předcházející MAP III, MAP II a MAP I.

Cílem projektu je kontinuální pokračování úspěšného MAP a podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání na Tišnovsku, která umožní společné řešení místně specifických problémů.
Bude podpořena i implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. V projektu také proběhne řízení projektu, vnitřní hodnocení projektu, rozvoj a aktualizace MAP.

Nositelem projektu je město Tišnov. Na území ORP Tišnov působí 30 mateřských, základních škol a uměleckých škol (včetně školy praktické a komunitní).

Co je cílem projektu?
Cílem projektu č. 1 je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání prostřednictvím KA Aktivita 3 (3.1 až 3.10).

Cílem projektu č. 2 je zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v daném území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím KA Aktivita 4 – Implementace akčních plánů.

Cílem projektu č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím KA Aktivita 2 – Vnitřní hodnocení projektu.
Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání na Tišnovsku, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb. Také je cílem implementace konkrétních intervencí MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a přispívají tak k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (strategie 2030).

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Aktivita 1- Řízení projektu
Do administrativního týmu, jenž je součástí hlavního projektového týmu, lze zahrnout pouze tyto pracovní pozice: Projektový manažer, Finanční manažer a administrativní pracovník. Z odborného máme pozice odborný tým, facilitátor, evaluátor, zpracovatel dokumentace map.

Aktivita 2 - Vnitřní hodnocení projektu
V rámci aktivity proběhne vnitřní hodnocení projektu prostřednictvím analytických, hodnoticích a evaluačních aktivit. Cílem bude zhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny a spolupráce s Řídicím orgánem OP JAK (ŘO) na vyhodnocení celé výzvy. Zástupce realizačního týmu MAP bude zjištění o dopadu projektu na cílové skupiny a způsobu, jakým ke zjištěním dospěl, sdílet na evaluačně metodických setkáních organizovaných ŘO. Spolupráce s evaluačním oddělením ŘO na hodnocení výzvy bude dále zahrnovat sběr kontaktů na cílové skupiny a zajištění jejich souhlasu k oslovení za účelem evaluace výzvy.
Výstup: závěrečná evaluační zpráva.
Aktivita 3 - Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita 3 – 3.1 - ŘV a organizační struktura MAP

V projektu bude fungovat Řídicí výbor MAP (ŘV) jakožto hlavní pracovní orgán partnerství MAP. ŘVbude tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území vymezeném pro daný MAP, zvolí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. ŘV se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Na 1. zasedání ŘV projedná a schválí Statut a Jednací řád a obojí bude předloženo v nejbližší ZoR po provedené aktualizaci (nejpozději do 3 měsíců od zahájení fyzické realizace projektu/vydání právního aktu – dle toho, co nastane později). Dále dojde k aktualizaci organizační struktury (organizační struktura zahrnuje realizační tým MAP, ŘV a pracovní skupiny) –součástí bude popis rolí, povinností a odpovědností jednotlivých složek této struktury a popis komunikačních toků mezi jednotlivými pracovními orgány.
Výstupy: složení ŘV respektující partnerský přístup; Statut a Jednací řád ŘV MAP; seznam
pracovních skupin a jejich členů; organizační struktura (včetně popisu rozdělení rolí, povinností aodpovědností, popis komunikačních toků) schválená ŘV.

Aktivita 3 - 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace

Široké veřejnosti budou poskytovány informace o MAP, jeho aktivitách a výstupech. Budou využity sociální sítě/webové stránky, média a další formy informování. Sociální média/webové stránky budou využity pro propojení MAP s rodiči, školami, s ostatními MAP a případně s dalšími elektronickými zdroji, které se zabývají problematikou vzdělávání. Pro každou cílovou skupinu bude zvolen způsob komunikace, který je pro ni srozumitelný a akceptovatelný. Bude zpracován/aktualizován komunikační plán, který popíše zapojené subjekty, způsoby pravidelného informování, způsoby realizace konzultačního procesu – způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro vypořádání připomínek, techniky pro poskytování zpětné vazby a techniky pro průběžné informování veřejnosti.
Výstupy: komunikační plán a plánované aktivity konzultačního procesu; aktivní využívání sociálních médií, nebo webových stránek příjemce/projektu; zveřejnění informace o MAP v místních nebo jiných médiích minimálně 1x v průběhu každých započatých šesti měsíců realizace projektu; realizace informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry, zastupiteli a apod.

Aktivita 3 - 3.3 PS pro financování
Aktivita 3 - 3.4 PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
Aktivita 3 - 3.5 PS pro rovné příležitosti
Aktivita 3 - 3.6 PS pro další témata (gramotnosti)
Aktivita 3 - 3.7 Podpora škol v plánování

V rámci realizace této volitelné aktivity budou školy a jejich vedení zapojeni do procesu plánování a
tím i zohlednění jejich potřeb do všech částí dokumentu MAP. Škola zapojená do realizace podaktivity
zpracuje Popis potřeb školy pro další rozvoj. Předání poznatků ze škol může proběhnout také formou tematických workshopů nebo minikonferencí, kterých se účastní zejména odpovědní pedagogičtí pracovníci v daných tématech (např. koordinátoři
inkluze na škole, učitelé odpovědní za rozvoj čtenářské/matematické gramotnosti, koordinátoři ŠVP).
Z těchto setkání RT MAP zpracovává zápis, který nahrazuje zpracovaný Popis potřeb/ŠAP těch škol, které se zúčastnily workshopu nebo minikonference.
Výstup: zpracovaný zápis z minikonference doložené nejpozději společně s aktualizovanou
dokumentací MAP v ZZoR.

Aktivita 3 - 3.8 Místní akční plánování
V rámci aktivity bude aktualizována analytická, strategická (SR MAP do roku 2028) a implementačníčást MAP (3 akční plány, které pokryjí školní rok 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028).

Aktivita 3 - 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem
V rámci realizace projektu bude probíhat spolupráce RT MAP s krajským projektem IDZ/krajem, ve kterém je projekt MAP realizován.

Aktivita 3 - 3.10 Spolupráce s IPs
Spolupráce projektu MAP s IPs bude probíhat formou výměny informací nebo zkušeností, plánováním a koordinací aktivit v území určených pro stejné cílové skupiny a tematicky stejné/obdobné oblasti apod.

Aktivita 4 Implementace akčních plánů
V rámci aktivity bude podpořena implementace opatření uvedených v akčních plánech na roky 2024 a
2025, které byly pro dané území vytvořeny v předchozím období a které jsou plně v souladu s
aktuálním MAP, resp. Strategickým rámcem MAP do roku 2025.
Hlavními tématy máme formativní přístup metodami profesních učících se komunit, dále wellbeing a zdravý pohyb ve školách, soutěže, festivaly, dotazníkové šetření, výjezdy škol a vzdělávání. Podrobný popis aktivity (tj. popis jednotlivých implementačních aktivit, vazeb na SR MAP do roku 2025, vazeb na jednotlivé akční plány, cílové skupiny atp.) zpracováváme do povinné přílohy Implementace akčních plánů. Výstupy popisujeme do přílohy Přehled výstupů klíčových aktivit. Proběhnou minimálně tři vzdělávací aktivity/akce během 12 po sobě jdoucích měsících pro cílovou skupinu děti, žáci ZŠ nebo děti a žáci a minimálně tři vzdělávací aktivity/akce během pro pracovníky ve vzdělávání budou realizovány moderní didaktickou formou. Podporujeme opatření a aktivity, které přispějí ke zvýšení povědomí o vzdělávacích zdrojích vytvořených v OPVVV a OPJAK, vybíráme primárně zdroje systemizované v IPs Podpora kurikulární práce škol u pedagogických pracovníků škol (NPI - Kurikulum, IDZ - VIM, JCMM) a k uplatnění těchto vzdělávacích zdrojů ve výuce na školách.